XFunds World Allocation

Extraordinary Investments

Vilka är vi?

XFunds World Allocation

Extraordinary Investments

Vilka är vi?

XFunds World Allocation

XFunds World Allocation är en aktivt förvaltad global mixfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Att fonden är aktivt förvaltad innebär att fonden inte följer något index utan investeringar baseras på bolagets analyser. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. De räntebärande instrumenten valutasäkras och inriktar sig på större obligationsutgåvor med bra likviditet och konsekvent ESG tänk.

XFunds World Allocation

Fonden är en av marknadens billigaste aktiva allokeringsfonder och är en så kallad nettofond vilket innebär att den är provisionsfri. Den har stort hållbarhetsfokus på temat teknik, hälsa och miljö.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Då Fonden kan placera hela fondförmögenheten i aktier och tillgångar med exponering mot aktier kan Fondens risk likställas med en aktiefond. Fonden kan dock även placera medel i räntebärande överlåtbara värdepapper, tillgångar med exponering mot räntemarknaden samt på konto hos kreditinstitut vilket kan minska den totala risken i Fonden.

XFunds World Allocation strävar efter att optimera kombinationen av aktie- och ränteplaceringar för att kunna dra nytta av marknadens uppgångar samt vara begränsade mot marknadens nedgångar. Allokeringen i aktier skapar flexibilitet att investera i de marknader som förvaltningsrådet ser som mest gynnsamt samtidigt som räntedelen skapar trygghet.

Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.
Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i AIFM Capital AB:s förvaltningsteam.
Valbar hos: Nord Fondkommission och Nordnet.
Fonden kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

Om XFunds World Allocation

Fondbolaget bakom XFunds World Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss
Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.
Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i AIFM Capital AB:s förvaltningsteam.
Valbar hos: Nord Fondkommission och Nordnet.
Fonden kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

Om XFunds World Allocation

Fondbolaget bakom XFunds World Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss

Värdeutveckling

Investera

Eftersom Fonden placerar med exponering mot aktier och aktiemarknaden som kan uppgå till 100 procent är det viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Fonden är lämplig som bas i ett långsiktigt sparande och passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 3 år.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 4 beror på att den historiska standardavvikelsen (volatiliteten) har varit mellan 5% till 10%.

Läs mer

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:
företagsobligationer än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart efter begäran. Det ställer högre krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav. Risken hanteras även genom fondens exponering mot räntebärande instrument och fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek.

Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Kontakta oss
XFunds World Allocation

Om Oss

Den ansvarige förvaltaren Stefan Westin har över 30 år av erfarenhet från investeringar, både internationellt och nationellt. Sedan 2017 har han analyserat eSport- och gamingbolag och sedan 2019 förvaltat eSport. Det senaste året har han uppnått en avkastning på ca 50 procent och han har stor tilltro till branschen.

Fondbolaget bakom XFunds World Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

 

Adress 1

XFunds World Allocation
info@xfunds.se
076-809 66 78

Vanliga frågor

Hur kan jag få uppdateringar kring fonden?

För att följa uppdateringarna kring fonden skickas anmälan till nyhetsbrevet in via formuläret.

Vad är XFunds World Allocation?

XFunds World Allocation är en aktivt förvaltad global mixfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas med en väldiversifierad portfölj av tillgångar. Fonden placerar utan begränsningar sett till bransch eller geografi men har ett stort hållbarhetsfokus på temat teknik, hälsa och miljö.

Hur arbetar fonden med ansvarsfulla investeringar?

Fonden arbetar aktivt med screening genom att välja att aktivt inkludera och exkludera olika bolag. Till vår hjälp använder vi oss av taxonomin som är ett verktyg för att identifiera och jämföra investeringar för att nå en hållbar ekonomi. Som investerare arbetar vi med FNs Globala mål för hållbar utveckling där vi främst fokuserar på att bekämpa mål 13.

Vad investerar fonden i?

Fonden placerar utan begränsningar sett till bransch eller geografi men har ett stort hållbarhetsfokus på temat teknik, hälsa och miljö.

Hur kan jag köpa fonden?

Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. XFunds World Allocation finns tillgänglig via Nord Fondkommission och Nordnet.